متاسفانه پرداخت کامل نشد پول کسر شده از حساب شما تا ۲۴ سات اینده به حسابتان واریز خواهد شد برای دریافت امتیاز از طریق بخش پشتیبانی درخواست امتیاز داده یا چند دقیقه بعد دوباره سعی کنید
با تشکر مدیریت سایت:امید کریمی